Menu
Programma's
3LRel XB-on

Voorwaarden

COLOR2B zal altijd haar best doen om aan je wensen te voldoen en je doelen te bereiken. Toch is het goed om een paar dingen op papier te zetten, zodat we weten wat we van elkaar verwachten als het niet helemaal gaat zoals het zou moeten. We willen wat het beste is voor beide partijen.

Algemeen

COLOR2B is opgericht door Sija Tol (hierna te noemen “COL­OR2B”) en is een Vennootschap onder Firma, thans gevestigd te Gytsjerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72529202. COLOR2B richt zich op advisering en begeleiding van bedrijven, organisaties, medewerkers en zelfstandigen met betrekking tot werkgerelateerde vragen en de preventie van stressgerelateerde klachten.

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van en overeenkomsten met COLOR2B en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Werkwijze

Voor het starten van de dienstverlening door COLOR2B vindt een oriënterend gesprek plaats met opdrachtgever en/of medewerker waarin wordt gekeken of en wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. Na dit gesprek wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld, waarin de onderling gemaakte afspraken opgenomen worden.

Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor COLOR2B tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij COLOR2B gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

Kosteloos ontbinden

Indien na totstandkoming van de overeenkomst werknemer en/of opdrachtgever alsnog besluiten van de dienstverlening af te zien, dan dienen zij dit schriftelijk aan COLOR2B mee te delen.
De overeenkomst wordt kosteloos ontbonden indien dit minimaal twee weken voor de start van de dienstverlening aan COLOR2B bekend is gemaakt. Bij het verstrijken van deze termijn dient 50% van de factuurkosten aan COLOR2B te worden betaald. Alle aanspraken op de dienstverlening komen hiermee te vervallen.

Tarieven

De tarieven staan op de website van COLOR2B vermeld en zijn exclusief BTW. Indien het gaat om een dienstverlening op maat dan wordt hiervoor een aangepast tarief afgesproken.

Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen te betalen en ervoor te zorgen dat het volledige bedrag op de bankrekening van COLOR2B staat tenzij anders overeengekomen.
Eventuele betalingsverplichtingen vanuit de werknemer komen tot stand door onderlinge afspraken tussen werknemer en opdrachtgever en maken geen deel uit van de overeenkomst met COLOR2B.

Betalingsherinnering

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt COLOR2B een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de betalingsverplichting voldoet, dan is COLOR2B gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.

Incasso

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van COLOR2B, is COLOR2B genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De hieraan verbonden kosten zijn, volgens de wet, volledig voor rekening van opdrachtgever.

Opschorting

Bij een betalingsachterstand zal COLOR2B de verdere uitvoering van de dienstverlening opschorten, totdat er voldaan is aan de betalingsverplichting.

Ontbinding en tussentijds opzeggen van de overeenkomst

COLOR2B kan de nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. COLOR2B is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien er zich omstandighe­den voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van COLOR2B kan worden gevergd.

Vertrouwelijkheid

Gesprekken tussen COLOR2B, werknemer en/of opdrachtgever worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Over de inhoud wordt niet met andere partijen gesproken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van COLOR2B, de werknemer en/of opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

COLOR2B heeft een inspanningsverplichting en garandeert geen resultaat. COLOR2B is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door COLOR2B, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijden van COLOR2B.

De vergoeding kan nimmer meer zijn dan wordt uitgekeerd door de zijdens COLOR2B afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor cliënt geldende eigen risico.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op alle gesloten overeenkomsten en rechtsbetrekkingen. Bij geschillen zullen COLOR2B, de werknemer en/of opdrachtgever zich tot het uiterste inspannen om tot een redelijke oplossing te komen.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies