Menu
Programma's
3LRel XB-on

Voorwaarden

We zullen altijd ons best doen om aan je wensen te voldoen en je doelen te bereiken. Toch is het goed om een paar dingen op papier te zetten, zodat we allebei weten wat we van elkaar verwachten als het niet helemaal gaat zoals het zou moeten. We willen wat het beste is voor beide partijen.

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (schriftelijke) offertes van en overeenkomsten met COLOR2B en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Werkwijze

Voor het starten van een begeleidingsprogramma hebben we eerst een oriënterend gesprek en een intake. Je kunt je aanmelden voor een oriënterend gesprek per e-mail of telefonisch. In dit gesprek wordt gekeken of we een begeleidingsprogramma kunt starten. Is dat het geval, dan maken we een afspraak voor een intake. In dit gesprek bepalen we je doelen, of je naast het basisprogramma nog andere opties wilt toevoegen, hoe lang het programma gaat duren en wat de kosten hiervan zijn. Al deze dingen zetten we in een begelei-dingsovereenkomst, die we allebei tekenen. Daarna plannen we in overleg met jou afspraken voor individuele begeleiding en de dagdelen voor het Open Atelier in. Twee weken voor het aflopen van de overeenkomst evalueren we samen het programma. Wil je een verlenging van het programma dan kunnen we het programma verlengen met een bepaalde periode.

Uitvoering van de overeenkomst

Wat je van ons mag verwachten is dat we ons optimaal zullen inspannen. Dit doen we op een professionele wijze. Dit betekent dat we een inspanningsverplichting hebben, niet een resultaatsverplichting.

Kosteloos ontbinden

Indien je nadat je de begeleidingsovereenkomst hebt getekent alsnog besluit dat je geen begeleiding van ons wilt, dan kost je dit niets als je dit minimaal twee weken voor de start van het programma aan ons vertelt. Dat moet je dan wel schriftelijk doen. Is de periode tussen het starten van het programma en het opzeggen van je overeenkomst korter dan twee weken dan moet je 50% van de factuurkosten aan ons betalen. Je recht op begeleid-ing van ons komt hiermee te vervallen.

Tarieven

De tarieven staan op onze website vermeld en zijn inclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

Als je de factuur zelf betaalt
Als je zelf volledig de kosten van het begeleidingsprogramma betaalt, kun je in drie termijnen betalen volgens onderstaand overzicht:

  1. 25% van het factuurbedrag minimaal 48 uur voor aanvang van het begeleidingsprogramma;
  2. 50% van het factuurbedrag voor het verstrijken van de vierde week van het begeleidingsprogramma;
  3. De resterende 25% van het factuurbedrag voor het verstrijken van de achtste week.

Als iemand anders de factuur betaalt
Betaalt je werkgever, het UWV of iemand anders de kosten van je programma, dan moet het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons betaald zijn.

Betalingsherinnering

Als je niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zenden wij een betalingsherinnering. Heb je 14 dagen na deze herinnering nog steeds niet betaald, dan zenden we je nog een tweede herinnering. Op deze tweede herinnering brengen we administratiekosten in rekening.

Incasso

We hopen het niet, maar heel soms wordt de factuur niet betaald na een tweede herinne-ring. Als het te betalen bedrag niet op de aangegeven datum is bijgeschreven op de bankrekening van COLOR2B, dan dragen wij de vordering over aan een derde. De hieraan verbonden kosten komen, volgens de wet, volledig voor jouw rekening.

Opschorting

Bij een betalingsachterstand zullen we alle afspraken die we met je hadden gemaakt, uitstellen, totdat het openstaande bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van COLOLR2B.

Ontbinding en tussentijds opzeggen van de overeenkomst

Als cliënt stem je ermee in om ons die informatie te geven, die wij nodig hebben om een goed programma voor je samen te stellen en je professioneel te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je merkt dat je niet de begeleiding krijgt die we in de begeleidingsovereenkomst hebben afgesproken. Is dit het geval dan geef je ons daarover zo snel mogelijk feedback, zodat we tussentijds kunnen evalueren.

Een programma werkt alleen als we deze allebei met een open houding aangaan. Mocht tijdens het programma blijken dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat wij de begeleidingsovereenkomst naar redelijkheid niet volledig of binnen de programmatermijn kunnen uitvoeren, dan zullen wij dat met opgave van redenen mondeling aan je vertellen. Hiervan zullen we je een schriftelijke bevestiging zenden. De overeenkomst wordt dan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigd zonder terugbetaling van het factuurbedrag.

Vertrouwelijkheid

Gesprekken tussen jou en ons worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Is een derde de opdrachtgever voor het begeleidingsprogramma dan praten wij met deze derde niet over wat jij in vertrouwen aan ons hebt verteld, tenzij je daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebt ingestemd.

Aansprakelijkheid

Wij hebben een inspanningsverplichting en garanderen geen resultaat. Wij zijn nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verwondingen die zijn ontstaan door of op welke manier dan ook in verband staan met de diensten die wij aanbieden. Uitzondering hierop is als er sprake is opzet of grove schuld van onze kant is. De vergoeding kan nooit meer zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd door onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op alle gesloten overeenkomsten en rechtsbetrekkingen. Bij geschillen zullen we allebei ons tot het uiterste inspannen om tot een redelijke oplossing te komen

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies